qiu-ping wang中文什么意思

发音:
王秋萍
 • ping:    n. 1.砰,咻〔枪弹飞过空中的声音 ...
 • ping qiu:    裘萍
 • qiu-wang:    球狂
下载查查词典APP随时查词查翻译 英汉词典

相关词汇

 1. qiu-liang zhang 什么意思
 2. qiu-lin zhang 什么意思
 3. qiu-long xu 什么意思
 4. qiu-mei li 什么意思
 5. qiu-min zhao 什么意思
 6. qiu-ping zhu 什么意思
 7. qiu-rong li 什么意思
 8. qiu-sheng liu 什么意思
 9. qiu-sheng wang 什么意思
 10. qiu-sheng zhou 什么意思
电脑版繁體版English

相关英语阅读

时隔3年!章泽天抛售8400万入手的豪宅! (双语版)
关于练口语你不得不知的那些事儿(口语方法)

Copyright © 2023 WordTech Co.