×

border怎么读

点击播放按钮播放发音:
  • border英语什么意思n. 1.边,缘,边沿,框。 2.边界,国界,国境,边境;边地;领地。 3.(女服的)滚边,布边;(印刷品等的)边饰。 4.(庭园沿边或走道两旁的)花坛。 短语和例子
  • border法语什么意思:音标:[bɔrde] v.t. 镶边,装边;在...边上,沿着...的边缘 v.t. 1. 沿着…的边缘,处在… 的边上:le quai qui borde la rivière 沿着河边的码头 route bordée d'arbre 边上种了树的路 border les côtes [海]沿海岸航行 2. 镶边,装边:border un vêtement 给一...

相关词汇的读音

  1. "borden (indiana)"怎么读
  2. "bordent"怎么读
  3. "border (film, 2018)"怎么读
  4. "border collie"怎么读
电脑版繁體版English

Copyright © 2023 WordTech Co.