betsugi造句

"betsugi"是什么意思   

例句与造句

 1. morokoshi wagachM ni, moro moro no chishatachi no, satashi mMsaruru kannen no nen ni mo arazu . mata gakumon wo shite, nen no kokoro wo satorite mMsu nenbutsu ni mo arazu . tada MjMgokuraku no tame ni wa, namuamidabutsu to mMshite, utagainaku MjMsuru zoto omoitorite mMsu hoka ni wa betsu no shisaisMrawazu . tadashi sanjin shishu to mMsu koto no sMrau wa, minaketsujMshite namuamidabutsu ni te MjMsuruzo to omM uchi ni komori sMrMnari . kono hoka ni okufukaki koto wo zonzeba, nizon no awareminihazure, hongan ni mo re sMrMbeshi . nenbutsu wo shinzen hito wa tatoi ichidai no hM wo yokuyoku gakusutomo, ichimon fuchi no gudon no mi ni nashite, amanykdM no muchi no tomo ga rani onaji ushite, chisha no furumai wo sezushite tada ikkM ni nenbutsu subeshi . shM no tame ni ryMshuin wo mottesu . jMdoshk no anjin kigyM kono isshi ni shigoku seri . genkkga shozon kono hoka ni mattaku betsugi wo zonzezu, metsugo no jagi wo fusegan ga tame ni shozon wo shirushi owanne.
 2. It's difficult to find betsugi in a sentence. 用betsugi造句挺难的

相关词汇

 1. "betson"造句
 2. "betsson"造句
 3. "betstar"造句
 4. "betsu"造句
 5. "betsucomi"造句
 6. "betsukai"造句
 7. "betsuma"造句
 8. "betsumon"造句
 9. "betsuyaku"造句
 10. "betsy"造句
电脑版繁體版English日本語

Copyright © 2023 WordTech Co.